இருத்தல் நலம்

தீ பற்றி எரியும்
நேரம்
வெப்பத்தின் வெம்மை தவிர்க்க
நிலை கொள்வோம் …

மனிதனின் மனம்
வினோதம் மட்டுமல்ல
சில வார்த்தைகளின்
விபரீதம் கூட …

உடல் விடுத்த
ஆன்மா… உன் வார்த்தை
கொள்ளும்
ஆப்பசைத்த குரங்காய் நீங்களும் !!!

வெறுக்கும் எண்ணம்
சொல்லும் வார்த்தை
உங்கள் நிலை சொல்லும்
உண்மை இன்று …

“ஆதிக்கம்” என்பது
வார்த்தை மட்டுமில்லை
உங்கள் வாழ்கை முறைதான்
வார்த்தை நீக்கும் நீங்கள்
உங்கள் வாழ்க்கை முறை
மற்றுமோர் நாள் எது …

மாயை எதிர்த்துப்
போராடும் என்போன்றோர் இனம்,
உலகை மாயை கொள்ளும்
உங்கள் போன்றோரின்
சுயநிறம் தெரியாமர்ப் போனோம் …

கபட வேடம்
சமுதாயக் கருத்தாக்கம்
கவியின் வார்த்தை
சேவையின் கனிவு
நிறைந்த பிறழ்வு
தற்குறி வாழ்க்கை
உண்மை உங்களிடம்
மீண்டும் உணர்ந்தேன்…

நிகழ்வை நினைத்து
நிதம் பிதற்றும்
மனிதன் அல்ல
நான்…
நினைவு மாற்றி
நிதம் நிலைபெறும்
நீள் வழி செல்லும்
நீரும் நான் …

என் இருத்தலே
உனக்குச் செய்தி ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *