அழையாத நினைவு

அழையாத நினைவு
அநேகம் இங்கே…
அழையாத நினைவு
ஆயிரமாயிரம் இங்கே…
உணர்வுகளும் நினைவுகளாய்
அழையாத உயிர்ப்போடு….
அழையாத நினைவு
அனைவருக்கும் உண்டு…

அந்த முகம்
இன்னும்
என் நினைவில்

அந்த அடுத்த முகமும்
இன்னும்
என் நினைவில்

முதல் முகம்
உன்னது
மறு முகம்
உன்சொல் வடிவம்

மறு முகம்
எனக்கு பரிட்சயம்
உன்சொல் வேறு
உருவம் தந்தது…

பாலினம் ஒரு
பொருட்டா
என்ற கேள்வி
உண்மைதான்…

பாலினம் பொருட்டில்லை
உந்தன் உணர்வு
நிச்சயம் உந்தும்…

வேறு கேள்வி
வேறு பதில்
வேறு அர்த்தம்
தொக்கி நிற்கும்
உன் நிலை…

நீ கடிந்து
கொள்ளும்
மறு முகத்தின்
உண்மை முகம்
சற்றே
காட்சிப் பிழையானது…

உண்மை என்று
ஒன்று உண்டா..
என்ற கேள்வியின்
நீட்சம்
மனிதர்களுள் பல
வடிவில்….

உந்தன்
நிறை நிலை
பகை உறை
கழு இடை
வார்த்தையின் விளையாட்டு….

“உண்மை”…
காட்சிப் பிழையானது….
தூற்றிய வார்த்தை
அநாதையாய்
கேட்பார் அற்று
நிற்கும் பார் …

“சொன்னது நீதானா
சொல்…”
சொற்கள் உன்னை
எதிர்காலத்தில்
கேள்வி கேட்கலாம்…

மறுமுகத்தை போற்றி
மகிழ்ந்திரு…
வார்த்தைகள் மாறலாம்
உள்நினைவு மாறுமா?…

ஆம் …
அது உனது
அழையாத நினைவு….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *