மரபுகாப்பான்

மரபுகாப்பான்

மாதத்தின் முதல்நாள் வரவுசெலவு வடித்தால்
அவன் குடிமகன்
மாதத்தின் இறுதிநாள் வரவுசெலவு வடித்தால்
அவர் அமைச்சர்
முதலும் இறுதியும்
முற்றும் துறந்த மனிதனுக்கு ஒன்றுதான்

வரி செலுத்த பல வழியுண்டு
வரி தவிர்க்கவும் சில நிலையுண்டு
வரி தெரியாமல்
மரபொத்து வாழ்வான் அவன்

மரபுகாத்து மண்சேர்வான் அந்த மாமனிதன்
முற்றும் துறந்த அவன் கோவணத்துடன்
உண்மை பலநேரங்களில்
உடைகளினுள் மறைவதுதான் வேடிக்கை

உணவுகண்டு உயிர்சேர்த்து உலகனைப்பான்
அந்தக் கர்மயோகி
உணவுண்டு உயிருடைத்து சீர்கெடுப்பான்
பல மர்மயோகி

காலத்தின் கையில் மரபுண்டு
அந்தக் காரணத்தின்
நிலையில் பல தெளிவுண்டு
மரபுகாப்பான் நிலைத்திருப்பான் என்றும் பிழைத்திருப்பான்….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *