மவுனமும் சாட்சியாய்

சாட்சியாய்

என்னைச் சுற்றி
நிகழ்வுகள் நிஜங்களாய்

நானும் காரணம்
காரணமுமில்லை காரியமுமில்லை

காரணத்தின் கர்த்தா
அமைதியின் நிலையில்

காரியக்காரன் கவனமாய்
காலத்தின் கையிலவன்

காற்றும் சுற்றும்
நெருப்பும் சுற்றும்

நிலைகளில் நிலையில்லை
நினைவுகள் நிதமில்லை

நேர்கோடு ஓவியமே
பார்ப்பவன் வளைந்தால்

ஒருபுள்ளியும் கோலமாகும்
முழுப்படமும் தெரிந்தால்

அமைதியின் வடிவம்
மனதின் குமறல்

காலம் ஓடுகிறது
சாட்சியாய் நிற்பவபர்

மையல் கனவுதான்
மையமும் அதுதான்

வெற்றி நழுவலாம்
விடைகாண விழையலாம்

அடிவானம் சிவக்கும்பொழுது
சூரியன் உதயமுமாகலாம் ….

2 thoughts on “மவுனமும் சாட்சியாய்”

  1. நேர்கோடும் ஓவியமே
    பார்ப்பவன் வளைந்தால்
    I like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *