பழையன புதியன

பழையன புதியன

பழையன கழிதலும்
புதியன புகுதலும்
மனிதனின் நிலையன்றோ…

இங்கு புதியன புகுரவும்
பழையன கழிதலும்
பகுப்பதென்றோ….

புதியன நினைத்தலும்
பழையன மறத்தலும்
நிகழ்வன்றோ….

மனிதனின் மனத்திடை
மாசுடை கோலமாம்
மாற்றமுண்டோ….

பழையன நினைத்தலும்
புதியன முனைதலும்
மதியன்றோ…

பழையன புதியன
பற்றுவாழும் பயணம்
நிறைவென்றொ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *