கவிதை

கவிதை

சினம் தவிர்த்து சிந்தை செலுத்தி
சீர்மதி சேர்த்து சிறப்பெய்தி சென்றோம்
சேர்சென்ற மிருகமாம் வன்மம் கொண்டமனிதனாய்
வரும்பொழுது வழிசெல்வோம் வீறுகொண்டு வேரறுப்போம்…
#கவிதை
கோபப்படுற சாதாரண மனுசனை விட கோபத்த மனசுல அடக்கி வன்மம் வளர்த்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொது சீறுறவங்க ரொம்ப Dangerous Fellows… சூதானமா இருகனுமப்பு…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *