கருத்து

கருத்து

ஆழிசூழ் உலகுகாண் ஆற்றல்மிகு
மனிதர்தான்
ஆறாத சிந்தனை அறிவோத்த
ஆயுதம்
நிலைதளரா நேர்மை நிண்டுரைக்கும் 
உண்மை
விற்றிருக்கும் வாக்கு வாய்மையான
செயல்
கற்றது உண்மை
கானல்நீராக் கண்டேன் உன்னை
மென்மையான செயல்
மிகுந்துனரும் தனல் (மனதில்)….
தளுதளுக்கும் உணர்ச்சி நேர்மையின் நீட்சி…
காலம் மாறும் காட்சியும் மாறும்
கணைகொண்ட கருத்து துருவின்றி நிலைபெறும்….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *