பாரதி….

நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மைத் திறனுமின்றி
வஞ்சனை செய்வாரடி கிளியே
வாய்ச் சொல்லில் வீரரடி
– பாரதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *