ரௌத்திரம் – மோதி மிதித்தல்

இந்தச் சமூகத்தின் அவலங்களோடு வாழப் பழகிக் கொள்ள முடியவில்லை….தவறுகளை “மோதி மிதித்தல்” எளிதானதாக இல்லை….”ரௌத்திரம்” பழகியும், எதார்த்தச் சூழ்நிலைகள் மனிதனை ஊமையாக்கி விடுகின்றன….
எவருக்கும், தனக்குத் துன்பம் வராதவரைக் கவலையில்லை ….
“என்று தணியும் இந்த அடிமை மோகம்”….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *