உணர்வுகள் vs உரையாடல்கள்

“உணர்வுகள்” வெளிப்படுத்தும் “உரையாடல்கள்” குறைந்து விட்டனவோ…. சக புரிதல் உள்ள மனிதர்களை கூட அன்னியப் படுத்தப் படுகின்றனர்; நமக்கு மூத்த சமூகத்தையோ, இளைய நட்பையோ இடைவெளி அதிகம் உள்ள சக உயிர்களாக வைத்திருக்கிறோம்….. ஏன் இந்த நிகழ்வு?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *