புதிய நபர் ஒருவருடன் அறிமுகம்…

இன்று புதிய நபர் ஒருவருடன் அறிமுகம். கல்லூரி தாளாரகிய அவருடன் இன்றைய மாணவ சமுதாயம் பற்றி என் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டேன். மாணவர்களின் மனநிலை, சமுதாயத்தின் தாக்கம், பெற்றோர்களின் எதிர்பார்பு, கல்விமுறையின் முரன்பாடு என பல்வேறு தொடர்பு தளங்களைப் பற்றி பேச்சு விரிந்தது.
மாணவர்களுக்கு உதவ வேண்டிய கடைமை அணைவருக்கும் உண்டு என்பது மீண்டும் தெளிவு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *