வாசகனாக இருப்பதிலும் மிகுந்த மனத்திருப்தி

ஒரு வாசகனாக இருப்பதிலும் மிகுந்த மனத்திருப்தி……

ஏராளமான பதிவர்களும் எழுத்தாளர்களும் பதினைந்து இருபது ஆண்டுகள் எழுதுவதிலும், அவணப்படுத்துவதிலும் தங்கள் முத்திரைய்யைப் பதித்துக் கொண்டு இருக்கும்பொழுது; ஒரு வாசகனாக, வாசிப்பதிலும் கவனிப்பதிலும் என் நேரத்தை செலவிட்ட கணங்கள் அற்புதமானவை.

வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே !!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *